Privacy en Cookie verklaring

Travel Family respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”):  www.shoptravelfamily.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Travel Family, gevestigd te Oostweg 6, 4697RC Sint-Annaland, kvk-nummer: 80004342.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring
 3. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 4. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 1. Uw gegevens worden verzameld door Travel Family en (een) externe verwerker(s).
 2. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 3. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Niet limitatieve voorbeelden van het onderhouden van relaties met u betreffen het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waardoor wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoefte en het verwerken van uw gegevens wanneer u een reactie achterlaat op onze website of overige communicatiekanalen om bijvoorbeeld spammers te blokkeren.
 5. Het is niet onze intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 (zestien) jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 (zestien) is. Derhalve raden wij ouders/voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouder(s)/voogd(en). Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected].

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 (dertien) lid 2 (twee) sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperkingen van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].
 3. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. 
 4. Binnen 1 (één) maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. 
 5. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 (twee) maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 1. In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 2. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 3. Wanneer u uw toestemming ten aanzien van de verwerking van bepaalde persoonsgegevens intrekt, dan heeft dat geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming er nog wel was

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: [email protected].
 2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].
 3. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 11 (elf) maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welk specifiek apparaat het bezoek plaatsvindt.
  • Niet-geanonimiseerd Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  • Tracking cookies: zoals advertentie cookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.
 4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
 5. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 
CookieTypeLooptijdOmschrijving
Necessary
CookieLawInfoConsent1 yearCookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cf_ob_infopastThe cf_ob_info cookie is set by Cloudflare to provide information on HTTP Status Code returned by the origin web server, the Ray ID of the original failed request and the data center serving the traffic.
cf_use_obpastCloudflare sets this cookie to improve page load times and to disallow any security restrictions based on the visitor's IP address.
elementorneverThis cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category .
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
Performance
px_init54 years 3 months 11 days 15 hoursBooking.com sets this cookie, which is used by the website's booking system as an indicator to determine whether the widget is open or not.
Analytics
_gcl_au3 monthsGoogle Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_ga_*1 year 1 month 4 daysGoogle Analytics sets this cookie to store and count page views.
_ga_WHVGDM3V2Q2 yearsThis cookie is installed by Google Analytics.
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
Advertisement
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
_pxhd1 yearUsed by Zoominfo to enhance customer data.
NID6 monthsNID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads.
Others
_http_accept:image/webpsessionDescription is currently not available.
bkng_sso_auth2 yearsDescription is currently not available.
pcm_consent1 yearDescription is currently not available.
_implmdnblpastDescription is currently not available.
_http_accept:image/webpsessionDescription is currently not available.
_http_accept:image/webpsessionDescription is currently not available.
_http_accept:image/webpsessionNo description
bkng_frontend_sese_exp1 monthNo description
_http_accept:image/webpsessionNo description
bkng5 yearsThe cookie is set by Booking.com. The exact purpose of the cookie is not known yet.
_http_accept:image/webpsessionNo description
FPLCsessionNo description
FPIDsessionNo description
_http_accept:image/webpsessionNo description
_http_accept:image/webpsessionNo description
wp-wpml_current_languagesessionNo description available.
_http_accept:image/webpsessionNo description

Deze lijst is enkel in het Engels beschikbaar. 

 • Necessary cookies zijn absoluut essentieel om te zorgen dat de website goed werkt. Deze categorie bevat enkel cookies welke de basis functionaliteiten en de veiligheid van de website verzekeren. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.
 • Alle cookies welke niet essentieel zijn voor de basis functionaliteiten van de website, en welke specifiek gebruikt worden voor het verzamelen van persoonlijke informatie zoals analytics, advertenties en andere embedded content worden non-necessary cookies genoemd. Het is verplicht om toestemming van gebruikers te verkrijgen voordat deze cookies worden geactiveerd op onze website.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Travel Family, [email protected].

Artikel 15 - Vertalingen

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verklaringen en / of betekenissen van vertaalde versies van deze Privacyverklaring, prevaleert de betekenis van de Nederlandse taalversie.